2 خبر کوتاه از شیروان

Home / 2 خبر کوتاه از شیروان

2 خبر کوتاه از شیروان
مربی تربیت‌بدنی دبستان پسرانه سمای شیروان به مسابقات کشوری راه یافت و مدارس سما این شهرستان در فعالیت‌های انجمن اولیا و مربیان کشور رتبه وزارتی را کسب کردند.

2 خبر کوتاه از شیروان

مربی تربیت‌بدنی دبستان پسرانه سمای شیروان به مسابقات کشوری راه یافت و مدارس سما این شهرستان در فعالیت‌های انجمن اولیا و مربیان کشور رتبه وزارتی را کسب کردند.
2 خبر کوتاه از شیروان