17 ورزشکار جانباز و معلول در کمیته انضباطی

Home / 17 ورزشکار جانباز و معلول در کمیته انضباطی

17 ورزشکار جانباز و معلول در کمیته انضباطی
17 ورزشکار جانباز و معلول به دلیل شرکت نکردن در مراسم رژه افتتاحیه بازی‌های پاراآسیایی باید در کمیته انضباطی کمیته بین‌المللی پاراالمپیک پاسخگو باشند.

17 ورزشکار جانباز و معلول در کمیته انضباطی

17 ورزشکار جانباز و معلول به دلیل شرکت نکردن در مراسم رژه افتتاحیه بازی‌های پاراآسیایی باید در کمیته انضباطی کمیته بین‌المللی پاراالمپیک پاسخگو باشند.
17 ورزشکار جانباز و معلول در کمیته انضباطی