16 آذر؛ قله فعالیت‌های دانشجویی

Home / 16 آذر؛ قله فعالیت‌های دانشجویی

16 آذر؛ قله فعالیت‌های دانشجویی
مدیرکل تشکل‌‌‌‌های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: 16 آذر باید قله فعالیت‌های دانشجویی باشد.

16 آذر؛ قله فعالیت‌های دانشجویی

مدیرکل تشکل‌‌‌‌های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: 16 آذر باید قله فعالیت‌های دانشجویی باشد.
16 آذر؛ قله فعالیت‌های دانشجویی