11 تفاهم‌نامه دستاورد دانشگاه علم و صنعت در نمایشگاه پژوهش

Home / 11 تفاهم‌نامه دستاورد دانشگاه علم و صنعت در نمایشگاه پژوهش

11 تفاهم‌نامه دستاورد دانشگاه علم و صنعت در نمایشگاه پژوهش
دانشگاه علم و صنعت با رونمایی از سامانه‌ای برای حذف رسوبات مبدل‌های حرارتی توانست 11 تفاهم‌نامه از نوزدهمین جشنواره پژوهش برای دانشگاه خود به ارمغان ببرد.

11 تفاهم‌نامه دستاورد دانشگاه علم و صنعت در نمایشگاه پژوهش

دانشگاه علم و صنعت با رونمایی از سامانه‌ای برای حذف رسوبات مبدل‌های حرارتی توانست 11 تفاهم‌نامه از نوزدهمین جشنواره پژوهش برای دانشگاه خود به ارمغان ببرد.
11 تفاهم‌نامه دستاورد دانشگاه علم و صنعت در نمایشگاه پژوهش