​​​​​​​رمز عبور از افسردگی در چاق‌ها

Home / ​​​​​​​رمز عبور از افسردگی در چاق‌ها

​​​​​​​رمز عبور از افسردگی در چاق‌ها
یافته‌های یک پژوهش داخلی، نشان از آن دارد که استفاده از مکمل امگا ۳ در کنار تمرینات ورزشی مناسب، می‌تواند گام بزرگی در رهایی افراد چاق از افسردگی باشد.

​​​​​​​رمز عبور از افسردگی در چاق‌ها

یافته‌های یک پژوهش داخلی، نشان از آن دارد که استفاده از مکمل امگا ۳ در کنار تمرینات ورزشی مناسب، می‌تواند گام بزرگی در رهایی افراد چاق از افسردگی باشد.
​​​​​​​رمز عبور از افسردگی در چاق‌ها