۶.۹ درصد از افراد جامعه فاقد پوشش بیمه‌اند

Home / ۶.۹ درصد از افراد جامعه فاقد پوشش بیمه‌اند

۶.۹ درصد از افراد جامعه فاقد پوشش بیمه‌اند
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در حال حاضر ۶.۹ درصد از افراد جامعه تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند، در حالی که ۱۰ میلیون نفر بیمه رایگان هستند.

۶.۹ درصد از افراد جامعه فاقد پوشش بیمه‌اند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در حال حاضر ۶.۹ درصد از افراد جامعه تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند، در حالی که ۱۰ میلیون نفر بیمه رایگان هستند.
۶.۹ درصد از افراد جامعه فاقد پوشش بیمه‌اند