۵ و نیم میلیون زن و ۲۴۱ هزار کودک در ایران بی سوادند

Home / ۵ و نیم میلیون زن و ۲۴۱ هزار کودک در ایران بی سوادند