۵۰ درصد افراد در ازدواج سفید اصلا قصد ازدواج ندارند‌

Home / ۵۰ درصد افراد در ازدواج سفید اصلا قصد ازدواج ندارند‌

۵۰ درصد افراد در ازدواج سفید اصلا قصد ازدواج ندارند‌
معاون آموزش و پژوهش موسسه کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی گفت: بالا رفتن سن ازدواج یکی از عوامل تمایل افراد نسبت به ازدواج سفید است.

۵۰ درصد افراد در ازدواج سفید اصلا قصد ازدواج ندارند‌

معاون آموزش و پژوهش موسسه کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی گفت: بالا رفتن سن ازدواج یکی از عوامل تمایل افراد نسبت به ازدواج سفید است.
۵۰ درصد افراد در ازدواج سفید اصلا قصد ازدواج ندارند‌