۴۰ پزشک، پرستار، امدادگر و مترجم در عمود ۱۰۸۰ خدمت‌رسانی می‌کنند

Home / ۴۰ پزشک، پرستار، امدادگر و مترجم در عمود ۱۰۸۰ خدمت‌رسانی می‌کنند

۴۰ پزشک، پرستار، امدادگر و مترجم در عمود ۱۰۸۰ خدمت‌رسانی می‌کنند
سرپرست عمود ۱۰۸۰ هلال‌احمر گفت: بیش از ۴۰ نفر پزشک متخصص و عمومی، فوریت‌های پزشکی، پرستار، امدادگر و مترجم در این عمود به زوار خدمت‌رسانی می‌کنند.

۴۰ پزشک، پرستار، امدادگر و مترجم در عمود ۱۰۸۰ خدمت‌رسانی می‌کنند

سرپرست عمود ۱۰۸۰ هلال‌احمر گفت: بیش از ۴۰ نفر پزشک متخصص و عمومی، فوریت‌های پزشکی، پرستار، امدادگر و مترجم در این عمود به زوار خدمت‌رسانی می‌کنند.
۴۰ پزشک، پرستار، امدادگر و مترجم در عمود ۱۰۸۰ خدمت‌رسانی می‌کنند