۱۵۰ هزار مترمربع پروژه در دانشگاه‌های کشور درحال ساخت است

Home / ۱۵۰ هزار مترمربع پروژه در دانشگاه‌های کشور درحال ساخت است

۱۵۰ هزار مترمربع پروژه در دانشگاه‌های کشور درحال ساخت است
قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ۱۵۰ هزار مترمربع پروژه توسط خیرین در دانشگاه‌های کشور در حال ساخت است.

۱۵۰ هزار مترمربع پروژه در دانشگاه‌های کشور درحال ساخت است

قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ۱۵۰ هزار مترمربع پروژه توسط خیرین در دانشگاه‌های کشور در حال ساخت است.
۱۵۰ هزار مترمربع پروژه در دانشگاه‌های کشور درحال ساخت است