۱۰۲ هزار داوطلب رقابت می کنند آغاز توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی/ برگزاری آزمون در جمعه

Home / ۱۰۲ هزار داوطلب رقابت می کنند آغاز توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی/ برگزاری آزمون در جمعه

۱۰۲ هزار داوطلب رقابت می کنند

آغاز توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی/ برگزاری آزمون در جمعه
توزیع اینترنتی کارت شرکت در جلسه آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۹۵ آغاز شد و داوطلبان تا پایان روز پنجشنبه ۲۱ مرداد می توانند کارت …

۱۰۲ هزار داوطلب رقابت می کنند

آغاز توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی/ برگزاری آزمون در جمعه

توزیع اینترنتی کارت شرکت در جلسه آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۹۵ آغاز شد و داوطلبان تا پایان روز پنجشنبه ۲۱ مرداد می توانند کارت …
۱۰۲ هزار داوطلب رقابت می کنند

آغاز توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی/ برگزاری آزمون در جمعه