یک کانادایی دیگر در چین بازداشت شد

Home / یک کانادایی دیگر در چین بازداشت شد

یک کانادایی دیگر در چین بازداشت شد
یکی دیگر از شهروندان کانادایی به دلایلی نامعلوم در چین بازداشت شد.

یک کانادایی دیگر در چین بازداشت شد

یکی دیگر از شهروندان کانادایی به دلایلی نامعلوم در چین بازداشت شد.
یک کانادایی دیگر در چین بازداشت شد