یک نفر اضافه هم به رقابت جهانی اسپانیا اعزام نمی‌کنیم

Home / یک نفر اضافه هم به رقابت جهانی اسپانیا اعزام نمی‌کنیم

یک نفر اضافه هم به رقابت جهانی اسپانیا اعزام نمی‌کنیم
دبیر فدراسیون کاراته گفت: باتوجه به سیاست انقباضی که فدراسیون کاراته در پیش گرفته است در رقابت‌های جهانی اسپانیا حتی یک نفر هم اضافه اعزام نمی‌کنیم.

یک نفر اضافه هم به رقابت جهانی اسپانیا اعزام نمی‌کنیم

دبیر فدراسیون کاراته گفت: باتوجه به سیاست انقباضی که فدراسیون کاراته در پیش گرفته است در رقابت‌های جهانی اسپانیا حتی یک نفر هم اضافه اعزام نمی‌کنیم.
یک نفر اضافه هم به رقابت جهانی اسپانیا اعزام نمی‌کنیم