یک عاشقانه آرام؛ ترکیب دلپذیر روایت، عشق و عرفان

Home / یک عاشقانه آرام؛ ترکیب دلپذیر روایت، عشق و عرفان

یک عاشقانه آرام؛ ترکیب دلپذیر روایت، عشق و عرفان
در کتاب «یک عاشقانه آرام» روابط انسانی رنگ و بویی عاشقانه دارد و زمینه‌های قوی عرفانی نیز در سطور آن جاری است. 

یک عاشقانه آرام؛ ترکیب دلپذیر روایت، عشق و عرفان

در کتاب «یک عاشقانه آرام» روابط انسانی رنگ و بویی عاشقانه دارد و زمینه‌های قوی عرفانی نیز در سطور آن جاری است. 
یک عاشقانه آرام؛ ترکیب دلپذیر روایت، عشق و عرفان