گوترش برای پیوستن به مذاکرات صلح یمن به سوئد می‌رود

Home / گوترش برای پیوستن به مذاکرات صلح یمن به سوئد می‌رود

گوترش برای پیوستن به مذاکرات صلح یمن به سوئد می‌رود
دبیر کل سازمان ملل متحد برای پیوستن به مذاکرات صلح یمن به سوئد سفر می‌کند.

گوترش برای پیوستن به مذاکرات صلح یمن به سوئد می‌رود

دبیر کل سازمان ملل متحد برای پیوستن به مذاکرات صلح یمن به سوئد سفر می‌کند.
گوترش برای پیوستن به مذاکرات صلح یمن به سوئد می‌رود