گنج‌خانلو فاتح پیراهن طلایی و امتیازی

Home / گنج‌خانلو فاتح پیراهن طلایی و امتیازی

گنج‌خانلو فاتح پیراهن طلایی و امتیازی
اولین مرحله تور میلاد دو نور با قهرمانی محمد گنج‌خانلو به پایان رسید.

گنج‌خانلو فاتح پیراهن طلایی و امتیازی

اولین مرحله تور میلاد دو نور با قهرمانی محمد گنج‌خانلو به پایان رسید.
گنج‌خانلو فاتح پیراهن طلایی و امتیازی