گزینه تعیین‌شده؛ اما؟

Home / گزینه تعیین‌شده؛ اما؟

گزینه تعیین‌شده؛ اما؟
اعضای شورای شهر برای گمراه کردن افکار عمومی پنج نفر را به عنوان تصدی شهردار مطرح کردند تا بتوانند با خیالی آسوده درباره آخوندی و هاشمی تصمیم‌گیری کنند.

گزینه تعیین‌شده؛ اما؟

اعضای شورای شهر برای گمراه کردن افکار عمومی پنج نفر را به عنوان تصدی شهردار مطرح کردند تا بتوانند با خیالی آسوده درباره آخوندی و هاشمی تصمیم‌گیری کنند.
گزینه تعیین‌شده؛ اما؟