«گروه جاوید» فاقد مجوز فعالیت لیزینگی از بانک مرکزی است

Home / «گروه جاوید» فاقد مجوز فعالیت لیزینگی از بانک مرکزی است

«گروه جاوید» فاقد مجوز فعالیت لیزینگی از بانک مرکزی است
“گروه جاوید (کارگزار تأمین سرمایه بازار املاک و مستغلات)” فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی در حوزه تأمین مالی و ارائه تسهیلات خرید مسکن است.

«گروه جاوید» فاقد مجوز فعالیت لیزینگی از بانک مرکزی است

“گروه جاوید (کارگزار تأمین سرمایه بازار املاک و مستغلات)” فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی در حوزه تأمین مالی و ارائه تسهیلات خرید مسکن است.
«گروه جاوید» فاقد مجوز فعالیت لیزینگی از بانک مرکزی است