کیفیت رشته کامپیوتر در دانشگاه‌های کشور قابل قبول نیست

Home / کیفیت رشته کامپیوتر در دانشگاه‌های کشور قابل قبول نیست

کیفیت رشته کامپیوتر در دانشگاه‌های کشور قابل قبول نیست
عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است به‌رغم سطح قابل توجه مهندسان کامپیوتر در جامعه، کیفیت رشته کامپیوتر در دانشگاه‌ها قابل قبول نیست.

کیفیت رشته کامپیوتر در دانشگاه‌های کشور قابل قبول نیست

عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است به‌رغم سطح قابل توجه مهندسان کامپیوتر در جامعه، کیفیت رشته کامپیوتر در دانشگاه‌ها قابل قبول نیست.
کیفیت رشته کامپیوتر در دانشگاه‌های کشور قابل قبول نیست