کنکور و مدیریت روزهای آخر

Home / کنکور و مدیریت روزهای آخر

کنکور و مدیریت روزهای آخر

کنکور و مدیریت روزهای آخر پیک سنجش     شاید اضطراب روزهای آخر، داوطلبان را برای درس خواندن و تلاش بیشترترغیب کند، اما در واقع این تلاش‌های خارج از اصول و نسنجیده آخر، ممکن است به ضرر داوطلب تمام شود …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کنکور و مدیریت روزهای آخر

کنکور و مدیریت روزهای آخر پیک سنجش     شاید اضطراب روزهای آخر، داوطلبان را برای درس خواندن و تلاش بیشترترغیب کند، اما در واقع این تلاش‌های خارج از اصول و نسنجیده آخر، ممکن است به ضرر داوطلب تمام شود …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کنکور و مدیریت روزهای آخر

ganool review