کمبود فضا و گرانی وسایل از موانع پیشرفت زنان در دوومیدانی است

Home / کمبود فضا و گرانی وسایل از موانع پیشرفت زنان در دوومیدانی است

کمبود فضا و گرانی وسایل از موانع پیشرفت زنان در دوومیدانی است
مربی تیم ملی دوومیدانی بانوان معلولین کشورمان کمبود فضای آموزشی، گرانی وسایل و نداشتن ساعات و مکان تمرین اختصاصی را از مهم‌ترین موانع پیشرفت ورزشکاران زن دانست.

کمبود فضا و گرانی وسایل از موانع پیشرفت زنان در دوومیدانی است

مربی تیم ملی دوومیدانی بانوان معلولین کشورمان کمبود فضای آموزشی، گرانی وسایل و نداشتن ساعات و مکان تمرین اختصاصی را از مهم‌ترین موانع پیشرفت ورزشکاران زن دانست.
کمبود فضا و گرانی وسایل از موانع پیشرفت زنان در دوومیدانی است