کشف 9 هزار و 968 کیلوگرم تریاک در هفته گذشته

Home / کشف 9 هزار و 968 کیلوگرم تریاک در هفته گذشته

کشف 9 هزار و 968 کیلوگرم تریاک در هفته گذشته
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشف 9 هزار و 968 کیلوگرم تریاک در هفته گذشته در کل کشور خبر داد.

کشف 9 هزار و 968 کیلوگرم تریاک در هفته گذشته

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشف 9 هزار و 968 کیلوگرم تریاک در هفته گذشته در کل کشور خبر داد.
کشف 9 هزار و 968 کیلوگرم تریاک در هفته گذشته