کسب رتبه عالی سازمان مدیریت بحران در جشنواره شهید رجایی

Home / کسب رتبه عالی سازمان مدیریت بحران در جشنواره شهید رجایی

کسب رتبه عالی سازمان مدیریت بحران در جشنواره شهید رجایی
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: بر مبنای شاخص های مصوب عملکرد این سازمان از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در سال 96 عالی ارزیابی شد.

کسب رتبه عالی سازمان مدیریت بحران در جشنواره شهید رجایی

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: بر مبنای شاخص های مصوب عملکرد این سازمان از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در سال 96 عالی ارزیابی شد.
کسب رتبه عالی سازمان مدیریت بحران در جشنواره شهید رجایی