کتب مرجع ملی دندانپزشکی تدوین شد

Home / کتب مرجع ملی دندانپزشکی تدوین شد

کتب مرجع ملی دندانپزشکی تدوین شد

کتب مرجع دندانپزشکی به شکل بومی از سوی استادان ایرانی در حوزه دندانپزشکی در قالب بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی تدوین شد. به گزارش خبرنگار مهر، گام چهارم طرح تحول سلامت به تحول در آموزش پزشکی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کتب مرجع ملی دندانپزشکی تدوین شد

کتب مرجع دندانپزشکی به شکل بومی از سوی استادان ایرانی در حوزه دندانپزشکی در قالب بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی تدوین شد. به گزارش خبرنگار مهر، گام چهارم طرح تحول سلامت به تحول در آموزش پزشکی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کتب مرجع ملی دندانپزشکی تدوین شد

عکس های داغ جدید

خبر فرهنگیان