کتاب آموزش با سرپرست شبکه‌های عصبی تألیف شد

Home / کتاب آموزش با سرپرست شبکه‌های عصبی تألیف شد

کتاب آموزش با سرپرست شبکه‌های عصبی تألیف شد
کتاب «آموزش با سرپرست شبکه‌های عصبی و کاربرد آن در پیش‌بینی» توسط عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق تألیف شد.

کتاب آموزش با سرپرست شبکه‌های عصبی تألیف شد

کتاب «آموزش با سرپرست شبکه‌های عصبی و کاربرد آن در پیش‌بینی» توسط عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق تألیف شد.
کتاب آموزش با سرپرست شبکه‌های عصبی تألیف شد