کتابی کاربردی برای پوشش رسانه‌ای اربعین

Home / کتابی کاربردی برای پوشش رسانه‌ای اربعین

کتابی کاربردی برای پوشش رسانه‌ای اربعین
«سیاست‌های رسانه‌ای پوشش مراسم اربعین حسینی؛ بایدها و نبایدهای رسانه‌ای»، عنوان کتابی است که توسط ستاد مرکزی اربعین حسینی منتشر شده است.

کتابی کاربردی برای پوشش رسانه‌ای اربعین

«سیاست‌های رسانه‌ای پوشش مراسم اربعین حسینی؛ بایدها و نبایدهای رسانه‌ای»، عنوان کتابی است که توسط ستاد مرکزی اربعین حسینی منتشر شده است.
کتابی کاربردی برای پوشش رسانه‌ای اربعین