کاهش میزان ترک تحصیل دختران مسلمان هندی

Home / کاهش میزان ترک تحصیل دختران مسلمان هندی

کاهش میزان ترک تحصیل دختران مسلمان هندی
گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که میزان ترک تحصیل دختران مسلمان در هند به نصف رسیده است.

کاهش میزان ترک تحصیل دختران مسلمان هندی

گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که میزان ترک تحصیل دختران مسلمان در هند به نصف رسیده است.
کاهش میزان ترک تحصیل دختران مسلمان هندی