کاهش قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به 80 دلار

Home / کاهش قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به 80 دلار

کاهش قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به 80 دلار
با کاهش 22 صدم درصدی قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به 80 دلار و پنج سنت رسید.

کاهش قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به 80 دلار

با کاهش 22 صدم درصدی قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به 80 دلار و پنج سنت رسید.
کاهش قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به 80 دلار