کارگاه ملاک‌های گزینش همسر برای دانشجویان برگزار می‌شود

Home / کارگاه ملاک‌های گزینش همسر برای دانشجویان برگزار می‌شود

کارگاه ملاک‌های گزینش همسر برای دانشجویان برگزار می‌شود
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد کارگاه ویژه مجردین به‌منظور آموزش ملاک‌های گزینش همسر برای دانشجویان برگزار می‌کند.

کارگاه ملاک‌های گزینش همسر برای دانشجویان برگزار می‌شود

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد کارگاه ویژه مجردین به‌منظور آموزش ملاک‌های گزینش همسر برای دانشجویان برگزار می‌کند.
کارگاه ملاک‌های گزینش همسر برای دانشجویان برگزار می‌شود