چین: همکاری با ایران، تحریم‌های شورای امنیت را نقض نمی‌کند

Home / چین: همکاری با ایران، تحریم‌های شورای امنیت را نقض نمی‌کند

چین: همکاری با ایران، تحریم‌های شورای امنیت را نقض نمی‌کند

چین: همکاری با ایران، تحریم‌های شورای امنیت را نقض نمی‌کند

چین: همکاری با ایران، تحریم‌های شورای امنیت را نقض نمی‌کند