چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند برگزار می‌شود

Home / چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند برگزار می‌شود

چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند برگزار می‌شود
چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دانشکده مهندسی برق برگزار خواهد شد.

چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند برگزار می‌شود

چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دانشکده مهندسی برق برگزار خواهد شد.
چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند برگزار می‌شود