چند انتصاب جدید در اوقاف

Home / چند انتصاب جدید در اوقاف

چند انتصاب جدید در اوقاف
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در احکامی جداگانه مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز و مشاور خود در امور قرآنی را منصوب کرد.

چند انتصاب جدید در اوقاف

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در احکامی جداگانه مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز و مشاور خود در امور قرآنی را منصوب کرد.
چند انتصاب جدید در اوقاف