چرا رئیس‌جمهوری انتخابات را به دانشجویان گره زد؟

Home / چرا رئیس‌جمهوری انتخابات را به دانشجویان گره زد؟

چرا رئیس‌جمهوری انتخابات را به دانشجویان گره زد؟
به نظر می رسد روحانی درصدد است با ارائه گراهای مختلف به تشکل‌های دانشجویی دولت ساخته، دوباره پیاده نظام سازی در دانشگاه را آغاز نماید.

چرا رئیس‌جمهوری انتخابات را به دانشجویان گره زد؟

به نظر می رسد روحانی درصدد است با ارائه گراهای مختلف به تشکل‌های دانشجویی دولت ساخته، دوباره پیاده نظام سازی در دانشگاه را آغاز نماید.
چرا رئیس‌جمهوری انتخابات را به دانشجویان گره زد؟