پیوند بین ایران و عراق بعد از سقوط صدام به بالاترین سطح رسیده است

Home / پیوند بین ایران و عراق بعد از سقوط صدام به بالاترین سطح رسیده است

پیوند بین ایران و عراق بعد از سقوط صدام به بالاترین سطح رسیده است
دبیرکل جنبش عصائب اهل گفت: پیوندهای بین دو ملت ایران و عراق تاریخی، جغرافیایی، اعتقادی و … بوده که بعد از سقوط صدام به بالاترین سطح خود رسیده است.

پیوند بین ایران و عراق بعد از سقوط صدام به بالاترین سطح رسیده است

دبیرکل جنبش عصائب اهل گفت: پیوندهای بین دو ملت ایران و عراق تاریخی، جغرافیایی، اعتقادی و … بوده که بعد از سقوط صدام به بالاترین سطح خود رسیده است.
پیوند بین ایران و عراق بعد از سقوط صدام به بالاترین سطح رسیده است