پیشگیری از خشم با پشتوانه باورهای دینی و رعایت دستورهای اخلاقی

Home / پیشگیری از خشم با پشتوانه باورهای دینی و رعایت دستورهای اخلاقی

پیشگیری از خشم با پشتوانه باورهای دینی و رعایت دستورهای اخلاقی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، راه‌های پیشگیری از خشم را با پشتوانه باورهای دینی و رعایت دستورهای اخلاقی مانند محبت، صله رحم، ایثار، گذشت و عفو، توکل، توسّل و سرگرمی‌های سالم ممکن دانست.

پیشگیری از خشم با پشتوانه باورهای دینی و رعایت دستورهای اخلاقی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، راه‌های پیشگیری از خشم را با پشتوانه باورهای دینی و رعایت دستورهای اخلاقی مانند محبت، صله رحم، ایثار، گذشت و عفو، توکل، توسّل و سرگرمی‌های سالم ممکن دانست.
پیشگیری از خشم با پشتوانه باورهای دینی و رعایت دستورهای اخلاقی