پیروزی بر تروریسم در سوریه و عراق یک موفقیت مشترک است

Home / پیروزی بر تروریسم در سوریه و عراق یک موفقیت مشترک است

پیروزی بر تروریسم در سوریه و عراق یک موفقیت مشترک است
رئیس‌جمهور سوریه گفت که خون قهرمانی که پیروزی‌های دو ملت را آفریده‌اند با هم آمیخته شده است.

پیروزی بر تروریسم در سوریه و عراق یک موفقیت مشترک است

رئیس‌جمهور سوریه گفت که خون قهرمانی که پیروزی‌های دو ملت را آفریده‌اند با هم آمیخته شده است.
پیروزی بر تروریسم در سوریه و عراق یک موفقیت مشترک است