پومسه بانوان زنجان حامی مالی ندارد

Home / پومسه بانوان زنجان حامی مالی ندارد

پومسه بانوان زنجان حامی مالی ندارد
ملی‌پوشان و پومسه‌کاران زنجانی می‌گویند: تیم ما در زنجان حامی مالی ندارد و مجبور هستیم با همه کاستی‌ها تیم را روانه مسابقات کنیم.

پومسه بانوان زنجان حامی مالی ندارد

ملی‌پوشان و پومسه‌کاران زنجانی می‌گویند: تیم ما در زنجان حامی مالی ندارد و مجبور هستیم با همه کاستی‌ها تیم را روانه مسابقات کنیم.
پومسه بانوان زنجان حامی مالی ندارد