پوشش 8 رشته جانبازان و معلولین وظیفه ذاتی فدراسیون‌هاست

Home / پوشش 8 رشته جانبازان و معلولین وظیفه ذاتی فدراسیون‌هاست

پوشش 8 رشته جانبازان و معلولین وظیفه ذاتی فدراسیون‌هاست
جلسه انتقال ماموریت هشت رشته ورزشی از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین به فدراسیون‌های مربوطه برگزار شد.

پوشش 8 رشته جانبازان و معلولین وظیفه ذاتی فدراسیون‌هاست

جلسه انتقال ماموریت هشت رشته ورزشی از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین به فدراسیون‌های مربوطه برگزار شد.
پوشش 8 رشته جانبازان و معلولین وظیفه ذاتی فدراسیون‌هاست