پوست‌اندازی علت اصلی تنزل مدال‌آوری کشتی است

Home / پوست‌اندازی علت اصلی تنزل مدال‌آوری کشتی است

پوست‌اندازی علت اصلی تنزل مدال‌آوری کشتی است
عضو کمیته فنی فدراسیون کشتی گفت: مهم‌ترین دلیل تنزل مدال‌آوری کشتی ایران پوست‌اندازی و جایگزینی نفرات جدید در تیم‌های ملی است.

پوست‌اندازی علت اصلی تنزل مدال‌آوری کشتی است

عضو کمیته فنی فدراسیون کشتی گفت: مهم‌ترین دلیل تنزل مدال‌آوری کشتی ایران پوست‌اندازی و جایگزینی نفرات جدید در تیم‌های ملی است.
پوست‌اندازی علت اصلی تنزل مدال‌آوری کشتی است