پمپئو در جریان بیانیه عربستان قرار داشت

Home / پمپئو در جریان بیانیه عربستان قرار داشت

پمپئو در جریان بیانیه عربستان قرار داشت
یک رسانه آمریکایی خبر داد وزیر امور خارجه آمریکا از طریق ولیعهد عربستان درجریان بیانیه ریاض درباره قتل فعال مخالف سعودی قرار گرفته بود.

پمپئو در جریان بیانیه عربستان قرار داشت

یک رسانه آمریکایی خبر داد وزیر امور خارجه آمریکا از طریق ولیعهد عربستان درجریان بیانیه ریاض درباره قتل فعال مخالف سعودی قرار گرفته بود.
پمپئو در جریان بیانیه عربستان قرار داشت