پرونده تخلف 9 شرکت بزرگ لبنی ‌به تعزیرات رفت

Home / پرونده تخلف 9 شرکت بزرگ لبنی ‌به تعزیرات رفت

پرونده تخلف 9 شرکت بزرگ لبنی ‌به تعزیرات رفت
از ابتدای سال جاری پرونده تخلف 9 شرکت لبنی ، با مجموع تخلف به ارزش 143میلیارد ریال به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال‌شده است.

پرونده تخلف 9 شرکت بزرگ لبنی ‌به تعزیرات رفت

از ابتدای سال جاری پرونده تخلف 9 شرکت لبنی ، با مجموع تخلف به ارزش 143میلیارد ریال به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال‌شده است.
پرونده تخلف 9 شرکت بزرگ لبنی ‌به تعزیرات رفت