پرواز آخر در عید قربان

Home / پرواز آخر در عید قربان

پرواز آخر در عید قربان
عباس پلک‌هایش را روی هم فشرد. صفی از آدم‌های سفیدپوش جلو چشمانش رژه می‌رفتند.

پرواز آخر در عید قربان

عباس پلک‌هایش را روی هم فشرد. صفی از آدم‌های سفیدپوش جلو چشمانش رژه می‌رفتند.
پرواز آخر در عید قربان