پذیرش FATF احتمال جنگ علیه ایران را افزایش می‌دهد

Home / پذیرش FATF احتمال جنگ علیه ایران را افزایش می‌دهد

پذیرش FATF احتمال جنگ علیه ایران را افزایش می‌دهد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه شرایط خروج ایران از FATF پیچیده است، گفت: خروج از این پیمان بعد از پذیرش احتمال جنگ را زیاد می‌کند.

پذیرش FATF احتمال جنگ علیه ایران را افزایش می‌دهد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه شرایط خروج ایران از FATF پیچیده است، گفت: خروج از این پیمان بعد از پذیرش احتمال جنگ را زیاد می‌کند.
پذیرش FATF احتمال جنگ علیه ایران را افزایش می‌دهد