پذیرش 100 مقاله در همایش «فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی»

Home / پذیرش 100 مقاله در همایش «فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی»

پذیرش 100 مقاله در همایش «فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی»
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر گفت: 110 مقاله در همایش ملی «فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط» پذیرش شد.

پذیرش 100 مقاله در همایش «فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی»

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر گفت: 110 مقاله در همایش ملی «فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط» پذیرش شد.
پذیرش 100 مقاله در همایش «فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی»