پدر یکی از دانش‌آموزان: دوربین‌های مدرسه عمدا دستکاری و خراب شده بودند

Home / پدر یکی از دانش‌آموزان: دوربین‌های مدرسه عمدا دستکاری و خراب شده بودند

پدر یکی از دانش‌آموزان: دوربین‌های مدرسه عمدا دستکاری و خراب شده بودند

پدر یکی از دانش‌آموزان: دوربین‌های مدرسه عمدا دستکاری و خراب شده بودند

پدر یکی از دانش‌آموزان: دوربین‌های مدرسه عمدا دستکاری و خراب شده بودند