پای صنعت به دانشگاه باز شد/ دانشجوی امیرکبیر افتخار ایران شد

Home / پای صنعت به دانشگاه باز شد/ دانشجوی امیرکبیر افتخار ایران شد

پای صنعت به دانشگاه باز شد/ دانشجوی امیرکبیر افتخار ایران شد
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر که در دیار ستارخان متولدشده، توانسته برنده جایزه‌ای شود که پیش‌ازاین هیچ ایرانی در کشور نتوانسته به آن دست یابد.

پای صنعت به دانشگاه باز شد/ دانشجوی امیرکبیر افتخار ایران شد

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر که در دیار ستارخان متولدشده، توانسته برنده جایزه‌ای شود که پیش‌ازاین هیچ ایرانی در کشور نتوانسته به آن دست یابد.
پای صنعت به دانشگاه باز شد/ دانشجوی امیرکبیر افتخار ایران شد