وقتی مدارس کپری دلخوشی کودکان کپرنشین است

Home / وقتی مدارس کپری دلخوشی کودکان کپرنشین است

وقتی مدارس کپری دلخوشی کودکان کپرنشین است
برخی از مسئولان می‌گویند مدارس کپری نداریم اما کافی است گذرتان به سیستان بیفتد و از کنار روستاها عبور کنید، آنجا می‌توان عمق فاجعه را در تعداد این مدارس دید.

وقتی مدارس کپری دلخوشی کودکان کپرنشین است

برخی از مسئولان می‌گویند مدارس کپری نداریم اما کافی است گذرتان به سیستان بیفتد و از کنار روستاها عبور کنید، آنجا می‌توان عمق فاجعه را در تعداد این مدارس دید.
وقتی مدارس کپری دلخوشی کودکان کپرنشین است