وظیفه نسل جوان تلاش برای خودکفایی و استقلال اقتصادی است

Home / وظیفه نسل جوان تلاش برای خودکفایی و استقلال اقتصادی است

وظیفه نسل جوان تلاش برای خودکفایی و استقلال اقتصادی است
مسئول بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز گفت:وظیفه جوانان و دانشجویان در زمان فعلی تبیین و بصیرت‌افزایی جامعه و همچنین تلاش برای خودکفایی و استقلال است.

وظیفه نسل جوان تلاش برای خودکفایی و استقلال اقتصادی است

مسئول بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز گفت:وظیفه جوانان و دانشجویان در زمان فعلی تبیین و بصیرت‌افزایی جامعه و همچنین تلاش برای خودکفایی و استقلال است.
وظیفه نسل جوان تلاش برای خودکفایی و استقلال اقتصادی است