وزیر کشور آلبانی استعفا داد

Home / وزیر کشور آلبانی استعفا داد

وزیر کشور آلبانی استعفا داد
وزیر کشور آلبانی به علت رسوایی حضور برخی مقامات وزارتخانه‌اش در باند قاچاق مواد مخدر در این کشور استعفا داد.

وزیر کشور آلبانی استعفا داد

وزیر کشور آلبانی به علت رسوایی حضور برخی مقامات وزارتخانه‌اش در باند قاچاق مواد مخدر در این کشور استعفا داد.
وزیر کشور آلبانی استعفا داد