وزیر راه دستور تسریع در روند اجرای راه ایلام – مهران را صادر کرد

Home / وزیر راه دستور تسریع در روند اجرای راه ایلام – مهران را صادر کرد

وزیر راه دستور تسریع در روند اجرای راه ایلام – مهران را صادر کرد
وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید از مرز مهران دستور تسریع در روند اجرای راه ایلام – مهران – مرز مهران را صادر کرد.

وزیر راه دستور تسریع در روند اجرای راه ایلام – مهران را صادر کرد

وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید از مرز مهران دستور تسریع در روند اجرای راه ایلام – مهران – مرز مهران را صادر کرد.
وزیر راه دستور تسریع در روند اجرای راه ایلام – مهران را صادر کرد